Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Απόφαση του πρύτανη του ΑΠΘ, με σύμφωνη γνώμη του πρυτανικού συμβουλίου, να μην υπογράψει την διαπιστωτική πράξη της ντροπής

πηγή: Υπερασπίζοντας το Δημόσιο Πανεπιστήμιο

«Απόφαση του Πρύτανη για την υπογραφή της  1ης Διαπιστωτικής Πράξης του Ν. 4009/2011»

Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής  κοινότητας ,
Το Πρυτανικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση  1578/21-09-2011 αποδέχθηκε  την απόφαση του  Πρύτανη περί αποχής από την έκδοση της  προβλεπόμενης στο άρθρο 7 παρ.1 περ. γ’  Ν.4009/2011 διαπιστωτικής πράξης που  προβλέπει την έναρξη διαδικασίας  συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του  ΑΠΘ.
Ο Πρύτανης κατέληξε σε αυτή την απόφαση  αφού έλαβε υπόψη τα εξής:
(α) Τη συνημμένη με αρ. 1620/16.9.2011 Γνωμοδότηση  της Ολομέλειας της Νομικής Επιτροπής του  Α.Π.Θ. (η οποία έγινε αποδεκτή από το  Πρυτανικό Συμβούλιο στην με αρ. 1577/19-9-2011  συνεδρίασή του) και η οποία καταλήγει στο  συμπέρασμα ότι ο  Πρύτανης «δύναται να μην  ασκήσει την αρμοδιότητα του άρθρου 76 παρ.1  περ. γ΄ Ν. 4009/2011 μόνον εφόσον τεκμηριωμένα  κρίνει ότι η διάταξη αυτή προδήλως  αντίκειται στο Σύνταγμα, αναφέροντας τη  σχετική διαπίστωσή του στην εποπτεύουσα  αρχή», (β) τη συνημμένη από 20.9.2011  Γνωμοδότηση του κ. Κ. Χρυσόγονου, καθηγητή  του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ., ο οποίος, απαντώντας σε σχετικό  ερώτημά, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι  «συντρέχει εν προκειμένω περίπτωση  πρόδηλης αντισυνταγματικότητας των  διατάξεων του ν. 4009/2011 περί συγκρότησης  των Συμβουλίων Διοίκησης, η οποία  θεμελιώνει αρμοδιότητα του Πρύτανη κατ’  ενάσκηση του σχετικού ελέγχου να αρνηθεί  την προβλεπόμενη στο άρθρο 76 παρ. 1γ΄  σύμπραξή του στην έναρξη διαδικασίας  συγκρότησης του Συμβουλίου Διοίκησης του  Α.Π.Θ., με την αποχή του από την έκδοση της  σχετικής διαπιστωτικής πράξης» και (γ) το  γεγονός ότι η παραπάνω περίπτωση αντισυνταγματικότητας πλήττει τον πυρήνα  της ακαδημαϊκής ελευθερίας και την πλήρη  αυτοδιοίκηση των Α.Ε.Ι.
Το Πρυτανικό Συμβούλιο θεωρεί ότι η αποχή  του Πρύτανη από την έκδοση της παραπάνω  διαπιστωτικής πράξης συνιστά ύψιστο  ακαδημαϊκό και συνταγματικό καθήκον.  Επισημαίνεται ακόμη ότι η μη υπογραφή της  διαπιστωτικής πράξης δεν παρακωλύει κατ΄  ελάχιστον την ακαδημαϊκή λειτουργία  εφόσον ο Νόμος προβλέπει την υπογραφή της  από την Υπουργό.
Αγαπητά μέλη της πανεπιστημιακής  κοινότητας,
Στη σημερινή δύσκολη συγκυρία το  Πανεπιστήμιο αποτελεί εγγύηση για ένα  καλύτερο μέλλον. Χρέος μας είναι λοιπόν να  ενισχύσουμε τη συνοχή της  πανεπιστημιακής κοινότητας και να  διασφαλίσουμε την ομαλή εκπαιδευτική,  ερευνητική και διοικητική λειτουργία του  ΑΠΘ.

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ
Ιωάννης Δ. Παντής, Αντιπρύτανης  Οικονομικού Προγραμματισμού και  Ανάπτυξης
Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αντιπρύτανις  Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού
Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αντιπρύτανις  Έρευνας

Για να δείτε τη Γνωμοδότηση της Νομικής  Επιτροπής του Α.Π.Θ. και τη Γνωμοδότηση του  καθηγητή κ. Κ. Χρυσόγονου, επισκεφτείτε το  σύνδεσμο: http://press.auth.gr/news/wordpress/?p=24521

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου