Σάββατο 23 Ιουνίου 2012

Ηλιακός Κομμουνισμός


Πηγή:Left-nerd
Άρθρο του David Schwartzman στο μαρξιστικό περιοδικό Science & Society (http://www.scienceandsociety.com/ ) τόμ. 60,  αρ. 3, Φθινόπωρο 1996, 307-331 
DAVID SCHWARTZMAN - μετάφραση Α. Δελάρζ
Περίληψη: μια παγκόσμια οικονομία που δεν τροφοδοτείται από ηλιακή ενέργεια, αντιμετωπίζει φυσικούς περιορισμούς ως προς την υπερθέρμανση του πλανήτη, τα πεπερασμένα αποθέματα καυσίμων παράλληλα με την προσβολή της βιόσφαιρας του πλανήτη, γεγονός που επηρεάζει και το ανθρώπινο είδος. Κάποιες απ' αυτές τις επιπτώσεις, όπως η μείωση της βιοποικιλότητας είναι μη αναστρέψιμες. Αν δεν υπάρξει περιορισμός της αναπαραγωγής του κεφαλαίου, ιδιότητας που κυρίως ευθύνεται για τη σύγχρονη περιβαλλοντική κρίση, οι αρνητικές επιπτώσεις θα ενταθούν. Μια τέτοια εξέλιξη μπορεί να αποφευχθεί σε μια οικονομία που βασίζεται σε υψηλής απόδοσης δέσμευση της ηλιακής ενέργειας, συμπέρασμα που προκύπτει από τον συνυπολογισμό τόσο του θερμικού δυναμικού της επιφάνειας της γης, όσο κι από τη γνώση των νόμων της θερμοδυναμικής. Μια τέτοια οικονομία βασισμένη στην ηλιακή ενέργεια και στη διατήρηση του κοινωνικά τροποποιημένου περιβάλλοντος είναι αναγκαίος όρος για την υλοποίηση από τον παγκόσμιο πολιτισμό της μαρξικής έννοιας του κομμουνισμού.